SHIFT

A new edit from Rob Taro's Timescan featuring the boys Daryl Dominguez and Tom Delion alongside Iku Denda, Kouki Arima, Tino Pellegrino, Yonnie Cruz, Mattia Comuzzi, Yuma Takei, Masaki Hongo, Shintaro Hongo, Rob Taro, Sota Tomikawa, Taisho, Rio Morishige, and Shogo Zama.

← Next Post Previous Post →