MAN WHO - "木星"

A brilliant new edit from Japan's Man Who featuring Taizo Muku, Jinnosuke Okada, Takumi Wada, HAL, Sera Kanno, Tetsuo Murata, Kojiro Hara, Masa, Keisho Kou, Toru Sasaki, Kohei Miura, Shine Hikaru, Yushin Hashimoto, Haruto Yoshimura, Iori Fukuma, Shogo Zama, Ayahiro Uratsuka and Shoma Takeda.

Filmed & edited by Kazuya Yokoe.

← Next Post Previous Post →